இடுகைகள்

அக்டோபர், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

புதுக்கோட்டை புத்தகத் திருவிழா! பராக்! பராக்!

படம்
படம்: நன்றி இணையம் வாசிக்கக் கற்றுக்கொண்டபின் நீங்கள் எப்பொழுதும் சுதந்திர மனிதர். வாசிக்கக் கற்றுக் கொண்டீர்! விடுதலை மாந்தர்காள்! அதனால் இங்கு வந்தீர்! வந்தனம்! உங்களுக்கோர் இனிய செய்தி! கேட்பீர்!

இன்றைய வாசகர் நாளைய தலைவர் - பள்ளி புத்தகத் திருவிழா

படம்
வாசித்தல் - அமர்ந்திருக்கும்பொழுதே அண்டம் தாண்டியும் அழைத்துச் செல்லும், என்றோ வாழ்ந்தவரை அறிமுகம் செய்யும், வாழ்வை இரசிக்கச் செய்யும், நாளை வருபவர்க்கும் நல்வழி காட்டச் சொல்லும். எந்த வயதிலும் மகிழ்வூட்டும்.

காவியம் எழுதும் காதலை

படம்
கதைக்கத்தான் அழைத்தாள் கதையினூடே எழுதென்றாள்