வருக இனிய தமிழ் புத்தாண்டே!

பனிவிடைபெற இளவேனில் தாலாட்ட
பழையன புதுப்பொழிவு பெற
புதியன இனிதாய் மலர
வருக புத்தாண்டே!

வண்ணமலர்கள் அசைந்தாட தும்பி ரீங்காரமிட
குருவிபல இன்னிசை எழுப்ப
மாந்தர்தம் மனம் பூரிக்க
வருக புத்தாண்டே!

வீடும் நாடும் செழிக்க
மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் பெருக
உள்ளங்கள் உவகை கொள்ள
வருக புத்தாண்டே!

தேன்மதுர தமிழ் தித்திக்க
எட்டுத்திக்கும் செந்தமிழ் கமழ
தமிழும் தமிழரும் வளம்பெற
வருக எம் இனிய புத்தாண்டே!

யாழிசை இல்லறம் - ஐங்குறுநூறு 402

  ஐங்குறுநூறு 401 முதல் 410 வரையிலான பாடல்கள் 'செவிலிக் கூற்றுப் பத்து' என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தலைவனும் தலைவியும் திருமணம...