தமிழ் புத்தாண்டு

நிகழ்ந்தவை நினைவாக
வருபவை வளமாக
தீமைகள் தீர்ந்திட
நன்மைகள் நிறைந்திட
சுயநலம் சுருங்கிட
பொதுநலம் பெருகிட
வையத்து மாந்தரெல்லாம்
வளம் பெற்று வாழ்ந்திட
வாழ்த்துபல சொல்லி
வருக புத்தாண்டே!

குறிப்பு: 2007 புத்தாண்டுக்கு நான் எழுதியது.